Tapk ugniagesiu gelbėtoju


Mokomoji parodėlė


Susipažinkite su ugniagesybos sportu!

Konkursai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (biudžetinė įstaiga, Nemuno g. 2-1, LT-44294 Kaunas) skelbia atranką laisvoms  Komandos specialisto  (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) 2 pareigybėms užimti.

 

Pareigybės paskirtis – užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų vykdymą, komandos dokumentų rengimą, materialinių vertybių apskaitą, personalo administravimą.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Darbuotojų saugos ir sveikatos bei Priešgaisrinės saugos taisyklėmis, su teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, valstybinės įstaigos darbo organizavimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir kitais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su atliekamomis funkcijomis;

3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą;

4. išmanyti raštvedybos taisykles;

5. turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;

6. gebėti dirbti kompiuteriu Windows aplinkos programomis (MS Word, Excel, Outlook Express) ir informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis.

                    

Informacija pretendentams:

                      Pretendentai privalo pateikti:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko vardu);

2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinanti dokumentą(-us);

3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

4. Gyvenimo aprašymą;

5. Pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybės įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedą).

Pretendentai  dokumentus įstaigai teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą elektroniniu būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. balandžio 1 d. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima Aprašo 3 punkte nurodytas sprendimą skelbti konkursą priėmęs asmuo), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas  – žodžiu (pokalbis).

Informacija apie atranką teikiama telefonu (8 37) 37 23 40 arba elektroniniu paštu – irena.susinskiene@vpgt.lt.

 

 

 

Užkrauta per 0.01 sekundes
2,007,968 unikalūs lankytojai