Tapk ugniagesiu gelbėtoju


Mokomoji parodėlė


Susipažinkite su ugniagesybos sportu!

Konkursai

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KAUNO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

S K E L B I M A S

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbia atranką laisvai statutinio valstybės tarnautojo pareigybei

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 5-osios komandos Budinčios pamainos ugniagesio gelbėtojo

Pareigybės grupė – 15

Pareigūno nekarinis laipsnis: vidaus tarnybos jaunesnysis puskarininkis

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Valdyba) 5-osios komandos (toliau – komanda) budinčios pamainos ugniagesys gelbėtojas yra pareigūnas.

Pareigybės grupė – 15.

 

II. PASKIRTIS

 

Ugniagesio gelbėtojo pareigybė reikalinga atlikti nustatytus gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus.

 

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojo veiklos sritį;

išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą;

gebėti gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus;

gebėti naudotis valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojama technika;

gebėti naudotis ryšio priemonėmis;

išmanyti pirmosios medicininės pagalbos reikalavimus, išvardintus Privalomojoje pirmosios pagalbos mokymo programoje, turėti sveikatos žinių pažymėjimą;

gebėti dirbti su kvėpavimo organų apsaugos bei kitomis asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis;

išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gaunant pažymėjimą (leidimą), suteikiantį teisę dirbti su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojama technika;

atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (I skiltis);

atitikti fizinio pasirengimo ir papildomiems reikalavimams, susijusiems su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal pirmąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 gesina gaisrus;

teikia pagalbą gyventojams;

lokalizuoja pavojingas chemines medžiagas;

lokalizuoja radioaktyviąsias medžiagas;

atlieka gelbėjimo darbus transporto įvykio metu;

atlieka darbus aukštyje, gylyje;

atlieka gelbėjimo darbus vandenyje;

atlieka paieškos ir gelbėjimo darbus griuvėsiuose;

tekia pagalbą kitoms civilinės saugos sistemos pajėgoms;

dirba su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojama technika;

laikosi valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojamos technikos nuostatų, techninės priežiūros taisyklių, instrukcijų, parengia techniką tolimesniam naudojimui bei vykdo jos techninę priežiūrą;

saugo patikėtą turtą, švariai ir nuolatinėje parengtyje laiko gaisrinę techniką, įrangą bei inventorių;

dėvi tvarkingą tarnybinę uniformą;

saugo komandos statinius, laiko švariai ir nuolat parengtus;

pagal kompetenciją vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos klausimais, dalyvauja gaisrų prevencinėse akcijose;

laikosi teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą;

vykdo kitus komandos budinčios pamainos vado ir skyrininko pavedimus.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus komandos budinčios pamainos, į kurią jis paskirtas, skyrininkui, o jo nesant pamainos vadui.

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu vertinant privalumus, vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko vardu);

2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją);

3. gyvenimo aprašymą;

4. išsilavinimą liudijantį dokumentą (originalą ir kopiją);

5. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;

6. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą, kopiją;

7. kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra laikoma personalo padalinyje, kuriam teikiamas prašymas.

Siunčiant dokumentus registruotu laišku, pateikiamos nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

 

Dokumentai priimami iki 2019 m. spalio 1 d. Nemuno g. 2-1, 8 kab., Kaunas. Telefonas pasiteirauti (8 37) 37 23 30.

 

 

 

Užkrauta per 0.01 sekundes
2,064,079 unikalūs lankytojai