Tapk ugniagesiu gelbėtoju


Mokomoji parodėlė


Susipažinkite su ugniagesybos sportu!

Konkursai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba organizuoja degalų įsigijimą 2020 metams

 

Priežastis nepirkimo iš COP ir VRS CPO –

nėra galimybės vykdyti pirkimą per CPO.LT ar VRS CPO elektroninį katalogą, kadangi CPO.LT galima įsigyti degalus tik į talpyklas, o pirkimą vykdyti per VRS CPO sudarytas preliminariąsias sutartis netenkina Kauno PGV struktūrinių padalinių poreikių, nurodytų techninėje specifikacijoje (ne visos degalinės dirba 24 val. per parą, per dideli atstumai ir pan.).

 

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

SKELBIMAS

 

Skelbiama atranka į laisvas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 4-osios komandos Budinčios pamainos skyrininko (statutinio valstybės tarnautojo) pareigas.

Pareigybių grupė – 13.

Pareigybę atitinkantis laipsnis – vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis.

 

 

KAUNO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

4-OSIOS KOMANDOS BUDINČIOS PAMAINOS SKYRININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Valdyba) 4-osios komandos (toliau – komanda) Budinčios pamainos skyrininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 13.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

 1. Komandos Budinčios pamainos skyrininko pareigybė reikalinga gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą, mažinti gaisro padarinius, gelbėti nukentėjusiuosius per transporto įvykius, atlikti kitus gelbėjimo darbus, likviduoti gaivalinių nelaimių, cheminių ir radiacinių įvykių padarinius bei teikti nukentėjusiems pirmąją pagalbą.

III SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

 1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 2. 1 turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją bei ne mažiau kaip vieną specialiąją kvalifikaciją arba specialų leidimą, reikalingą struktūrinio padalinio specializuotoms funkcijoms vykdyti;
 3. 2 turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje patirtį;
 4. 3 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojo veiklos sritį;
 5. 4 išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą;
 6. 5 gebėti vadovauti budinčios pamainos skyriaus darbui incidento likvidavimo metu;
 7. 6 gebėti dirbti dinamiškai besikeičiančiose situacijose;
 8. 7 gebėti gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus;
 9. 8 gebėti naudotis valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojama technika;
 10. 9 gebėti naudotis ryšio priemonėmis;
 11. 10 gebėti vesti pamainos pareigūnams profesinio tobulinimosi užsiėmimus;
 12. 11 išmanyti pirmosios medicininės pagalbos reikalavimus, išvardintus Privalomojoje pirmosios pagalbos mokymo programoje,
 13. 12 turėti sveikatos žinių pažymėjimą;
 14. 13 gebėti dirbti su kvėpavimo organų apsaugos bei kitomis asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis;
 15. 14 išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
 16. 15 atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gaunant pažymėjimą (leidimą), suteikiantį teisę dirbti su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojama technika;
 17. 16 atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);
 18. 17 atitikti fizinio pasirengimo ir papildomiems reikalavimams, susijusiems su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

 

IV SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
 2. 1 nesant komandoje budinčios pamainos vado, vykdo jo pareigas;
 3. 2 prižiūri komandoje vidaus tvarką budėjimo metu;
 4. 3 pildo tarnybinius dokumentus;
 5. 4 pagal savo kompetenciją veda užsiėmimus, moko priimtus dirbti ugniagesius gelbėtojus, nuolat gilina savo žinias ugniagesybos bei gelbėjimo darbų atlikime, technikos bei taktikos srityse;
 6. 5 nuolat atnaujina žinias apie komandos operacijų rajoną, kelius, privažiavimus, vandens šaltinių, objektų išsidėstymą. Žino komandoje esančios technikos taktines technines charakteristikas, moka su ja dirbti;
 7. 6 užtikrina komandoje priskirtos technikos švarą, nuolatinę parengtį;
 8. 7 atlieka komandoje eksploatuojamos technikos techninę priežiūrą ir remontą bei kitus su technikos eksploatavimu susijusius darbus;
 9. 8 esant operatyviniam būtinumui - skubiai atvyksta į komandą arba į kitą nurodytą Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnų susirinkimo vietą.
 10. 9 užtikrina visų skyriaus pareigūnų ar darbuotojų išvykimą į incidento vietą ir pats išvyksta;
 11. 10 incidento likvidavimo metu vadovauja skyriaus darbui ir atsako už jo veiksmus;
 12. 11 dalyvauja incidentų likvidavime, jų padarinių mažinime, gelbsti žmones ir jų turtą, atlieka kitus gelbėjimo darbus bei teikia nukentėjusiems pirmąją pagalbą;
 13. 12 atvykus pirmam į incidento vietą, vykdo operacinį vadovavimą ir vadovauja incidento likvidavimui kol atvyks kitas valstybinių priešgaisrinių pajėgų pareigūnas, turinti aukštesnį operacinio vadovavimo lygį;
 14. 13 supažindina kiekvieną skyriaus darbuotoją su skyriui pavesta užduotimi;
 15. 14 užtikrina, kad gelbėjimo darbų vadovo užduotys būtų vykdomos tiksliai ir laiku;
 16. 15 užtikrina veiksmingą skyriaus technikos darbą;
 17. 16 kontroliuoja, kad pavaldūs darbuotojai laikytųsi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
 18. 17 moka naudotis radijo ryšio priemonėmis ir palaiko nuolatinį ryšį su gelbėjimo darbų vadovu ar asmeniu, kuriam yra pavaldus incidente, praneša apie situacijos kaitą incidente ar jam paskirtoje darbo vietoje;
 19. 18 vadovauja incidento likvidavimo vietoje priešgaisrinių pajėgų išsidėstymui ir užtikrina, kad jis būtų atliktas per minimalų laikotarpį;
 20. 19 nurodo pavaldiniams vandens šaltinį, kryptį ir žarnų linijos tiesimo būdą, skirstytuvo pastatymo vietą, numato minimalų žarnų, švirkštų skaičių ir jų rūšis, ugniagesių gelbėtojų, dirbančių su švirkštais vietas, gaisrinių kopėčių pastatymo vietas, pastato konstrukcijų atidengimo arba ardymo vietas;
 21. 20 atlikus užduotį, informuoja gelbėjimo darbų vadovą arba asmenį, kuriam yra pavaldus incidento vietoje;
 22. 21 grįžus iš incidento, užtikrina greitą technikos parengimą darbui:

5.21.1. kontroliuoja ar naudota technika pilnai užpildyta gesinamosiomis ir eksploatacinėmis medžiagomis, ar atlikti nustatyti priežiūros darbai;

5.21.2. kontroliuoja, ar naudota įranga išvalyta ir parengta darbui;

5.21.3. atlikęs reikiamus darbus, praneša pamainos vadui , kad skyrius pasirengęs išvykti;

 

dėvi tvarkingą tarnybinę uniformą, laikosi asmens higienos reikalavimų;

 1. 22 laikosi teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą;
 2. 23 vykdo kitus įstaigos vadovybės, komandos viršininko, budinčios pamainos vado pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

 1. Komandos Budinčios pamainos skyrininkas yra tiesiogiai pavaldus komandos Budinčios pamainos, į kurią jis paskirtas, pamainos vadui.

 

_________________________

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko vardu). Prašyme nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, gyv. adresas, telefonas ir jei turi, elektroninio pašto adresas, skelbime nustatytai informacijai pateikti;
 2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.
 5. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, nurodytų dokumentų (išskyrus prašymą ir gyvenimo aprašymą) jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.       

Dokumentai priimami iki 2020 m. birželio 1 d. įskaitytinai, adresu: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Nemuno g. 2-1 Kaunas, 8 kab. (3 aukštas). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 37 23 30, el. paštu asta.rugieniute@vpgt.lt.

Pastaba. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

 

 

 

Užkrauta per 0.01 sekundes
2,534,257 unikalūs lankytojai