Tapk ugniagesiu gelbėtoju


Mokomoji parodėlė


Susipažinkite su ugniagesybos sportu!
Konkursai

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

SKELBIMAS

 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia atranką Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 5-osios komandos Budinčios pamainos vyresniojo ugniagesio gelbėtojo (statutinio valstybės tarnautojo) pareigoms.

Pareigybių grupė – 14.

Pareigybę atitinkantis laipsnis – vidaus tarnybos puskarininkis.

 

 

 

KAUNO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

KOMANDOS BUDINČIOS PAMAINOS

VYRESNIOJO UGNIAGESIO GELBĖTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

1.  Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandos budinčios pamainos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – pareigūnas).

2.  Pareigybės grupė – 14.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

 

3.  Komandos budinčios pamainos vyresniojo ugniagesio gelbėtojo pareigybė reikalinga užtikrinti saugų ir greitą pajėgų nuvykimą bei priemonių ir technikos pristatymą į įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos vietą, tiekti gesinimo priemones į gaisravietę, gesinti gaisrus, gelbėti žmones ir turtą, mažinti gaisro padarinius, gelbėti nukentėjusiuosius per eismo įvykius, atlikti kitus gelbėjimo darbus, likviduoti gaivalinių nelaimių, cheminių ir radiacinių įvykių padarinius bei teikti nukentėjusiems pirmąją pagalbą.

4.  Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – viešojo saugumo.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

 

5. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją arba turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją bei ugniagesio gelbėtojo kompetenciją;

5.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti C ir/ar CE ir/ar D kategorijai priskirtas transporto priemones;

5.3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gaunant pažymėjimą (leidimą), suteikiantį teisę dirbti su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojama technika;

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statutinio valstybės tarnautojo veiklos sritį;

5.5. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą;

5.6. gebėti gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus;

5.7. gebėti naudotis bei dirbti su padalinyje eksploatuojama technika;

5.8. išmanyti pirmosios pagalbos reikalavimus, išvardintus Privalomojoje pirmosios pagalbos mokymo programoje, turėti sveikatos žinių pažymėjimą;

5.9. būti susipažinęs su operacijų rajonu, keliais, privažiavimais, vandens šaltinių, objektų išsidėstymu.

5.10. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

5.11. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

5.12. atitikti keliamus fizinio pasirengimo ir papildomus reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

6.1. vairuoja priskirtą transporto priemonę ir dirba su joje sukomplektuota įranga;

6.2. gesina gaisrus, atlieka gelbėjimo darbus, likviduoja įvykius bei šalina jų padarinius naudojant specialiąją gesinimo ir gelbėjimo techniką bei įrangą;

6.3. vadovaudamasis valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojamos technikos nuostatais, techninės priežiūros taisyklėmis, instrukcijomis, vykdo technikos techninę priežiūrą, užtikrina jos nuolatinę parengtį ir švarą, parengia ją tolimesniam naudojimui;

6.4. pagal poreikį laiku ir tvarkingai pildo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojamos technikos nuostatuose nurodytą dokumentaciją;

6.5. gelbėjimo darbų vadovo nurodymu vykdo kitus su įvykių, ekstremalių įvykių ar ekstremalių situacijų likvidavimu ir jų padarinių šalinimu susijusius darbus;

6.6. vykdo patalpų ir teritorijos priežiūros darbus, palaiko švarą tarnyboje (komandoje);

6.7. pagal kompetenciją vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos ir kitais klausimais, dalyvauja su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veikla susijusiose prevencinėse akcijose;

6.8. teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl tarnyboje (komandoje) naudojamos įrangos tobulinimo, jos priežiūros ir remonto, pagal kompetenciją tai įgyvendina.

6.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veikla susijusius pavedimus;

6.10. vykdo skyrininko nurodymus, susijusius su funkcijų vykdymu.

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

 

7. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus budinčios pamainos, į kurią jis paskirtas, vadui.

______________________________________

 

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko vardu). Prašyme nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, gyv. adresas, telefonas ir jei turi, elektroninio pašto adresas, skelbime nustatytai informacijai pateikti;

2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

 

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, nurodytų dokumentų (išskyrus prašymą ir gyvenimo aprašymą) jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.               

Dokumentai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 10 d. įskaitytinai. Dokumentai priimami el. paštu asta.rugieniute@vpgt.lt.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37)372330, el. paštu asta.rugieniute@vpgt.lt.

 

Pastaba. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Užkrauta per 0.00 sekundes
3,397,051 unikalūs lankytojai