Tapk ugniagesiu gelbėtoju


Mokomoji parodėlė


Susipažinkite su ugniagesybos sportu!
Konkursai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba organizuoja degalų įsigijimą 2020 metams

 

Priežastis nepirkimo iš COP ir VRS CPO –

nėra galimybės vykdyti pirkimą per CPO.LT ar VRS CPO elektroninį katalogą, kadangi CPO.LT galima įsigyti degalus tik į talpyklas, o pirkimą vykdyti per VRS CPO sudarytas preliminariąsias sutartis netenkina Kauno PGV struktūrinių padalinių poreikių, nurodytų techninėje specifikacijoje (ne visos degalinės dirba 24 val. per parą, per dideli atstumai ir pan.).

 

 

Skelbiama atranka į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos vyriausiojo specialisto (statutinio valstybės tarnautojo) pareigas.

Pareigybių grupė – 9

KAUNO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

1-OSIOS KOMANDOS VYRIAUSIOJO SPEIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.    Komandos vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – pareigūnas).

2.    Pareigybės grupė – 9.

II SKYRIUS

PASAKIRTIS

3.    Komandos vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti budinčių pamainų darbą.

4.    Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešojo saugumo užtikrinimo.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

5.    Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1.       turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2.       turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį priešgaisrinės saugos užtikrinimo srityje;

5.3.       išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą ir darbo organizavimą, valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, gaisrinę saugą ir kitus teisės aktus, būtinus tinkamai vykdyti nustatytas funkcijas;

5.4.       išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5.       turėti organizacinių, planavimo, koordinavimo, informacijos apibendrinimo, analitinio vertinimo ir prognozavimo gebėjimų;

5.6.       būti susipažinęs su rikiuotės pagrindais, radijo ryšio palaikymo ir operatyviosios informacijos perdavimo tvarka, mokėti naudotis ryšio priemonėmis; 

5.7.       gebėti vadovauti priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų vykdymo metu, būti susipažinęs su valdybai priskirtu operacijų rajonu, išmanyti gaisrų plitimo dinamiką, gelbėjimo darbų vykdymo ypatybes, mokėti dirbti su gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika bei įranga, žinoti jos taktinius ir techninius duomenis;

5.8.       turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;

5.9.       atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame Sveikatos būklės reikalavimų sąvade nustatytus II skilties sveikatos būklės reikalavimus;

5.10.   atitikti fizinio pasirengimo ir papildomus reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

6.     Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

6.1.     padeda komandos viršininkui organizuoti budinčių pamainų darbą, vidaus tvarką, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbų vykdymą, teikia teorinę ir praktinę pagalbą budinčios pamainos pareigūnams atliekant specialiuosius gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus, tvarko reikiamą dokumentaciją;

6.2.     organizuoja budinčios pamainos pareigūnų parengtį, profesinį (teorinį, praktinį ir fizinį) pasirengimą, veda užsiėmimus, periodiškai vykdo šio pasirengimo patikrinimus;

6.3.     vykdo atsakingo už darbuotojų saugą ir sveikatą specialisto funkcijas komandoje, instruktuoja pareigūnus;

6.4.     nustatyta tvarka dalyvauja keičiantis budinčioms pamainoms, kontroliuoja komandos pareigūnų ir darbuotojų tarnybinę drausmę, informuoja komandos viršininką apie visus įvykius, susijusius su komandos pareigūnų ar darbuotojų neteisėta veikla, tarnybiniais nusižengimais, nelaimingais atsitikimais ar kitais ypatingais įvykiais, siekdamas užtikrinti teisėtumą komandos pareigūnų ir darbuotojų veikloje.

6.5.     kontroliuoja, organizuoja komandos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangos tinkamą eksploataciją, priežiūrą ir remontą, eksploatavimo dokumentų pildymą, kontroliuoja, kad budinčios pamainos pareigūnai teisingai juos užpildytų, renka ir analizuoja informaciją apie komandos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangos būklę, teikia pasiūlymus komandos viršininkui, siekdamas užtikrinti nuolatinę parengtį incidentų likvidavimui;

6.6.     teikia pasiūlymus dėl komandai reikalingų prekių ir paslaugų poreikio; 

6.7.     kontroliuoja ir laiku organizuoja komandoje naudojamos technikos, gelbėjimo įrangos, matavimo prietaisų periodinę patikrą;

6.8.     užtikrindamas budinčios pamainos darbo organizavimą rūpinasi, kad tarnybinėse ir buitinėse komandos patalpose būtų palaikoma tvarka, vykdomi dienotvarkės reikalavimai, kad pareigūnų dėvima tarnybinė apranga (uniforma) būtų tvarkinga;

6.9.      pagal savo kompetenciją vykdo komandos ūkinę veiklą, yra mažos vertės pirkimų organizatorius, kontroliuoja, kad pareigūnai ir darbuotojai racionaliai naudotų komandos turtą ir eksploatacines medžiagas, užtikrina tinkamą komandai numatytų funkcijų vykdymą;

6.10. organizuoja gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonių vairuotojų parengimą ir žinių tikrinimą;

6.11. organizuoja operacijų rajone esančių objektų incidentų likvidavimo planų rengimą, vandens šaltinių, gaisrinių hidrantų apskaitą, jų patikrinimus;

6.12. dalyvauja darbo grupių ar komisijų veikloje, siekdamas kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuoti uždaviniai;

6.13. nustatyta tvarka išvyksta į gaisro vietą, pramoninių, transporto avarijų, kitų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų vietas užtikrinti atitinkamo lygio operacinį vadovavimą;

6.14. organizuoja komandos pareigūnų ir darbuotojų darbo laiko apskaitą, kontroliuoja darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą, kad būtų užtikrinta teisinga komandos pareigūnų ir darbuotojų darbo laiko apskaita;

6.15. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą su komandos operacijų rajonu besiribojančiomis savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandoms;

6.16. atsako už komandos statinių techninę priežiūrą, pildo reikiamą dokumentaciją;

6.17. vykdo kitus komandos viršininko pavedimus;

6.18. nesant komandos viršininko, vykdo jo funkcijas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

7.        Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus komandos viršininkui.

 

Pretendentų atrankos būdas – egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.             rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko vardu). Prašyme nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, gyv. adresas, telefonas ir, jei turi, elektroninio pašto adresas, skelbime nustatytai informacijai pateikti;

2.             asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3.             gyvenimo aprašymą;

4.             dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;

5.             sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą, kopiją;

6.             kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

7.              jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, nurodytų dokumentų (išskyrus prašymą) jis gali nepateikti, tik nurodyti prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.                     

Dokumentai priimami iki 2020 m. liepos 16 d. įskaitytinai adresu: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Nemuno g. 2-1, 7 kab. ir 8 kab., 3 aukštas, Kaunas. Išsamesnė informacija teikiama telefonais: 8 707 69540; 8 707 69530; el. p.: irena.susinskiene@vpgt.lt; asta.rugieniute@vpgt.lt.

Pastaba. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

 

 

Skelbiama atranka į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto (statutinio valstybės tarnautojo) pareigas.

Pareigybių grupė – 9

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

KAUNO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS

PAJĖGŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS (TOLIAU – PAREIGYBĖ) APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Valdyba) Pajėgų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas (toliau – pareigūnas).
 2. Pareigybės grupė – 9.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 1. Valdybos Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriui pavestiems uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms vykdyti, Valdybos struktūrinių padalinių, esančių Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos, Prienų, Raseinių, Jurbarko rajonų bei Kauno miesto ir Birštono savivaldybių teritorijose, nuolatinei parengčiai planuoti, organizuoti, valdyti bei kontroliuoti darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

III SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 1. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti darbo patirtį priešgaisrinės saugos užtikrinimo srityje;
  3. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;
  4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti ir mokėti praktikoje taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbų organizavimą, priešgaisrinę saugą, technikos eksploataciją;
  5. žinoti rajono operatyvines-taktines charakteristikas, technikos taktinius-techninius duomenis, incidentų likvidavimo ypatybes;
  6. gebėti valdyti informaciją, analizuoti, daryti išvadas, numatyti darbo perspektyvas, teikti pasiūlymus, turėti darbo koordinavimo įgūdžių, savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;
  7. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų apskaitos ir tvarkymo taisykles;
  8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo reikalavimus;
  9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
  10. žinoti Valdybos logistikos principus, materialinės bazės apimtis bei technines galimybes;
  11. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);
  12. atitikti antrąjį vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
  1. pagal kompetenciją rengia dokumentų, įsakymų, nuostatų, instrukcijų projektus, teikia pasiūlymus Skyriaus viršininkui;
  2. dalyvauja Valdybos struktūrinių padalinių tarnybinės veiklos patikrinimuose;
  3. analizuoja, kaip vykdomi gaisrų gesinimo ir kiti gelbėjimo darbai Valdybos veiklos teritorijoje, rengia ataskaitas, analizes, informacinę medžiagą, teikia išvadas ir raštiškus siūlymus Skyriaus viršininkui;
  4. dalyvauja tarnybinės veiklos patikrinimuose, kad būtų užtikrintas tinkamas darbo organizavimas;
  5. koordinuoja, esant reikalui, vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimus Valdyboje;
  6. kontroliuoja, esant reikalui, vykdo nelaimingų atsitikimų tyrimą Valdybos struktūriniuose padaliniuose;
  7. organizuoja Valdybos pareigūnų ir darbuotojų periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus;
  8. pagal kompetenciją teikia metodinę medžiagą, reikalingą Valdybos pareigūnų ir darbuotojų tarnybiniam mokymui;
  9. organizuoja Valdyboje kenksmingų veiksnių vertinimą darbo vietoje;
  10. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Valdybos struktūriniams padaliniams;
  11. vykdo kitus Valdybos vadovybės ir Skyriaus viršininko pavedimus pagal veiklos sritį, siekiant Valdybos strateginių tikslų įgyvendinimo;
  12. pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;
  13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
  14. esant tarnybiniam būtinumui, vykdo Skyriaus budinčios pamainos vyresniojo specialisto bei specialisto funkcijas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

 

Pretendentų atrankos būdas – egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko vardu). Prašyme nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, gyvenamosios vietos adresas, telefonas ir, jei turi, elektroninio pašto adresas skelbime nustatytai informacijai pateikti;
 2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 5. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą, kopiją;
 6. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.
 7. Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, nurodytų dokumentų (išskyrus prašymą) jis gali nepateikti, tik prašyme nurodyti, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.                     

Dokumentai priimami iki 2020 m. liepos 16 d. įskaitytinai adresu: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Nemuno g. 2-1, 7 kab., 8 kab., 3 aukštas, Kaunas. Išsamesnė informacija teikiama telefonais: 8 707 69540; 8 707 69530; el. p.: irena.susinskiene@vpgt.lt; asta.rugieniute@vpgt.lt.

Pastaba. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.                           

 

 

Užkrauta per 0.01 sekundes
2,682,482 unikalūs lankytojai