Tapk ugniagesiu gelbėtoju


Mokomoji parodėlė


Susipažinkite su ugniagesybos sportu!
Konkursai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba organizuoja degalų įsigijimą 2020 metams

 

Priežastis nepirkimo iš COP ir VRS CPO –

nėra galimybės vykdyti pirkimą per CPO.LT ar VRS CPO elektroninį katalogą, kadangi CPO.LT galima įsigyti degalus tik į talpyklas, o pirkimą vykdyti per VRS CPO sudarytas preliminariąsias sutartis netenkina Kauno PGV struktūrinių padalinių poreikių, nurodytų techninėje specifikacijoje (ne visos degalinės dirba 24 val. per parą, per dideli atstumai ir pan.).

 

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

SKELBIMAS

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia atranką Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 5-osios komandos Budinčios pamainos ugniagesio gelbėtojo (statutinio valstybės tarnautojo) pareigoms.

Pareigybių grupė – 15.

Pareigybę atitinkantis laipsnis – vidaus tarnybos jaunesnysis puskarininkis.

 

KAUNO PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS 5-OSIOS komandos

budinčios pamainos ugniagesio gelbėtojo

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – Valdyba) 5-osios komandos (toliau – komanda) budinčios pamainos ugniagesys gelbėtojas yra pareigūnas.

2. Pareigybės grupė – 15.

 

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Ugniagesio gelbėtojo pareigybė reikalinga atlikti nustatytus gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus. 
 

III. SKYRIUS

 SPECIALūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnautojo veiklos sritį;

4.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbą, gaisrų gesinimo ir kitų gelbėjimo darbų organizavimą;

4.4. gebėti gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus;

4.5. gebėti naudotis valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojama technika;

4.6. gebėti naudotis ryšio priemonėmis;

4.7. išmanyti pirmosios medicininės pagalbos reikalavimus, išvardintus Privalomojoje pirmosios pagalbos mokymo programoje, turėti sveikatos žinių pažymėjimą;

4.8. gebėti dirbti su kvėpavimo organų apsaugos bei kitomis asmeninės ir kolektyvinės apsaugos priemonėmis;

4.9. išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus gaunant pažymėjimą (leidimą), suteikiantį teisę dirbti su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje naudojama technika;

4.11. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis);

4.12. atitikti fizinio pasirengimo ir papildomiems reikalavimams, susijusiems su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti šias pareigas pagal antrąjį fizinio pasirengimo reikalavimų lygį.

 

IV. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. gesina gaisrus;

5.2. teikia pagalbą gyventojams;

5.3. lokalizuoja pavojingas chemines medžiagas;

5.4. lokalizuoja radioaktyviąsias medžiagas;

5.5. atlieka gelbėjimo darbus transporto įvykio metu;

5.6. atlieka darbus aukštyje, gylyje;

5.7. atlieka gelbėjimo darbus vandenyje;

5.8. atlieka paieškos ir gelbėjimo darbus griuvėsiuose;

5.9. tekia pagalbą kitoms civilinės saugos sistemos pajėgoms;

5.10. dirba su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojama technika;

5.11. laikosi valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje eksploatuojamos technikos nuostatų, techninės priežiūros taisyklių, instrukcijų, parengia techniką tolimesniam naudojimui bei vykdo jos techninę priežiūrą;

5.12. saugo patikėtą turtą, švariai ir nuolatinėje parengtyje laiko gaisrinę techniką, įrangą bei inventorių;

5.13. dėvi tvarkingą tarnybinę uniformą;

5.14. saugo komandos statinius, laiko švariai ir nuolat parengtus;

5.15. pagal kompetenciją vykdo gyventojų švietimą gaisrų prevencijos klausimais, dalyvauja gaisrų prevencinėse akcijose;

5.16. laikosi teisės aktų reikalavimų reglamentuojančių valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos veiklą;

5.17. vykdo kitus komandos budinčios pamainos vado ir skyrininko pavedimus.

 

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus komandos budinčios pamainos, į kurią jis paskirtas, skyrininkui, o jo nesant pamainos vadui.

__________________________

 

 

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko vardu). Prašyme nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, gyv. adresas, telefonas ir jei turi, elektroninio pašto adresas, skelbime nustatytai informacijai pateikti;

2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3. gyvenimo aprašymą;

4. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, nurodytų dokumentų (išskyrus prašymą ir gyvenimo aprašymą) jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.                 

Dokumentai priimami iki 2020 m. gruodžio 14 d. įskaitytinai, adresu: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Nemuno g. 2-1 Kaunas, 8 kab. (3 aukštas). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 37 23 30, el. paštu asta.rugieniute@vpgt.lt.

Pastaba. Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

 

 

Užkrauta per 0.00 sekundes
2,949,215 unikalūs lankytojai